บันทึกผลงานวิจัย
แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
#ชื่อโครงการชื่อผู้วิจัยเลขที่โครงการชื่อโครงการสังกัดหน่วยงานวันที่รับรองชื่อประธาน#
1ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปอดอุดกั้นเรื้อรังเขตอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนางสาวชญาภา สุขสัมพันธ์ และคณะ17/2560ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปอดอุดกั้นเรื้อรังเขตอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย2017-02-23นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุณูปการ
2อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ Acine to bacter baumannii ในระบบทางเดินหายใจที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยนางสาวบุญญรัตน์ รัตนประภา06/2560อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ Acine to bacter baumannii ในระบบทางเดินหายใจที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย2017-02-23นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุณูปการ
3อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ในระบบทางเดินหายใจที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยนางสาวชญาภา สุขสัมพันธ์ และคณะ06/2560อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ในระบบทางเดินหายใจที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย2017-02-23นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุณูปการ
4อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ในระบบทางเดินหายใจที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยนางสาวบุญญรัตน์ รัตนประภา06/2560อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ในระบบทางเดินหายใจที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย2017-02-23นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุณูปการ
5อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ในระบบทางเดินหายใจที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยนางสาวบุญญรัตน์ รัตนประภา06/2560อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ในระบบทางเดินหายใจที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย2017-02-23นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุณูปการ
6ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะทารกขาดออกซิเจนนางพนิดา รัตนพรหม01/2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะทารกขาดออกซิเจนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2019-01-08นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุณูปการ
7ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอกเลือดสมองระยะกลางอย่างต่อเนื่องนางศุภานัน ขันทนันท์03/2561ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอกเลือดสมองระยะกลางอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย2018-09-25นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุณูปการ
8 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางอย่างต่อเนื่อง นางศุภานัน ขันทนันท์ 03/2561 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2018-09-25นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุณูปการ
9ผลของการออกกำลังกายแกว่งแขนแบบแบ่งช่วงเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนายกุศล ทองอรุณศรี02/2562ผลของการออกกำลังกายแกว่งแขนแบบแบ่งช่วงเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย2019-01-08นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุณูปการ
10ประสิทธิผลของโปรแกรมบริหารข้อเข่าเสื่อมเพื่อเพิ่มพิสัยข้อเข่าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยนายรัฐศาสตร์ พุ่มรส03/2562ประสิทธิผลของโปรแกรมบริหารข้อเข่าเสื่อมเพื่อเพิ่มพิสัยข้อเข่าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก2019-01-08นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุณูปการ
11ผลของการออกกำลังกายแกว่งแขนแบบแบ่งช่วงเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงร่วมกับมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารผิดปกติ(Impair fasting glucose)ที่รับการรักษาในคลินิกหมอครอบครัวคลองตาลนายกุศล ทองอรุณศรี02/2562ผลของการออกกำลังกายแกว่งแขนแบบแบ่งช่วงเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงร่วมกับมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารผิดปกติ(Impair fasting glucose)ที่รับการรักษาในคลินิกหมอครอบครัวคลองตาลกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย2019-01-08นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุณูปการ
12การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รพ.ศรีสังวรสุโขทัยนางสาวอภันตรี กองทอง06/2562การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รพ.ศรีสังวรสุโขทัยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย2019-05-22นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุนูปการ
13ผลของการให้โปรแกรมความรู้การบริหารยาเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบของพยาบาลแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยน.ส.ปรางรุจี นาคอิ่ม04/2562ผลของการให้โปรแกรมความรู้การบริหารยาเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบของพยาบาลแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย2019-05-22นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุนูปการ
14ผลของการใช้รูปแบบเตรียมความพร้อมระยะเปลี่ยนผ่านในมารดาทารกวิกฤติต่อความพึงพอใจและการเจ็บปวดซ้ำของทารกน.ส.กัลยา ศุทธกิจไพบูลย์05/2562ผลของการใช้รูปแบบเตรียมความพร้อมระยะเปลี่ยนผ่านในมารดาทารกวิกฤติต่อความพึงพอใจและการเจ็บปวดซ้ำของทารกโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย2019-05-22นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุนูปการ
15ผลของการใช้รูปแบบเตรียมความพร้อมระยะเปลี่ยนผ่านในมารดาทารกวิกฤติต่อความพึงพอใจและการเจ็บปวดซ้ำของทารกน.ส.กัลยา ศุทธกิจไพบูลย์05/2562ผลของการใช้รูปแบบเตรียมความพร้อมระยะเปลี่ยนผ่านในมารดาทารกวิกฤติต่อความพึงพอใจและการเจ็บปวดซ้ำของทารกโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย2019-05-22นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุนูปการ
16ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้นล่าช้าในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการผ่าตัดของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย น.ส.สิริษฎา ฉัตรรัตนกุลชัย07/2562ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้นล่าช้าในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการผ่าตัดของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย2019-05-22นายวิวัฒน์ วิวัฒน์คุนูปการ