A
ฝ่ายวิชาการชั่น 4
P
ห้องพงษ์ศักดิ์ เทียมสะอาด
O
อื่นๆ
D
ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ
R
ห้องประชุมเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น2
N
กลุ่มการพยาบาล
S4
ห้องประชุม 6/4
  ระบบจองห้องประชุมออนไลน์