เอ๊ะ!! ในบัญชี 1 และเวชระเบียน

# รายการ จำนวน/คน Preview
1 ผู้ป่วย Type 1 กับ 3 ที่อยู่ใน Patient แต่ไม่อยู่ในบัญชี 1 583
2 ผู้ป่วย TypeArea ในบัญชี 1 เป็นค่าว่าง 35
3 สถานะในครอบครัว 1=เจ้าบ้าน 2=ผู้อาศัย ในบัญชี 1 ว่าง 0
4 การศึกษาในบัญชี 1 เป็นค่าว่าง 6704
5 การศึกษา อายุ 6-12 ปีไม่ใช่ชั้นประถมในบัญชี 1 มีผลต่อ HDC 8613
6 อาชีพในบัญชี 1 เป็นค่าว่าง 127
7 คำนำหน้าในบัญชี 1 pname เป็นค่าว่าง 0
8 คำนำหน้ากับเพศ ไม่สัมพันธ์กันเลยน่ะ 0
9 สิทธิการรักษาในบัญชี 1 เป็นค่าว่างทำให้ส่งออกไม่ได้ 222
10 ลงติ๊กว่าเสียชีวิตแล้วในบัญชี 1 แต่แต่สถานะยังมีชีวิตอยู่ 121
11 ลงติ๊กว่าเสียชีวิตแล้วในบัญชี 1 แต่สถานะยังไม่ได้จำหน่าย 146
12 มีสัญชาตไทย แต่เลขที่บัตรประชาชน ขึ้นต้นด้วย 0 เฉพาะ Type 1,3 5
13 อายุเกิน 100 ปี 436
14 ไม่ใช่คนไทย แต่สถานะบุคคล เป็น Type 1,3 2

เอ๊ะ!! ในทะเบียนคลินิกพิเศษ

# รายการ จำนวน/คน Preview
1 ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานหรือความดัน แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในคลินิก (clinicmember) ปีงบ 2559
1 ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรอง ปีงบ 2559