แสดง 1 ถึง 50 จาก 275 ผลลัพธ์
#หน่วยงานเบอร์โทร
1ประชาสัมพันธ์1100,1101
2ประชาสัมพันธ์1102
3หัวหน้าผู้ป่วยนอก1103
4ศูนย์จองห้องพิเศษ1104
5ห้องฉีดยา1105
6ห้องตรวจโรค อายุกรรม1106,1108
7ห้องตรวจโรคกุมาร1107
8ห้องตรวจโรคกระดูกฯ,ศัลยกรรม1109
9จุดคัดกรอง( ด้านหน้า OPD )1110
10ห้องพักแพทย์1111
11ฝ่ายสวัสดิการสังคม1112,1113
12ห้องชำระเงิน1114
13ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก1115
14หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม1116
15ห้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา1117
16เคาน์เตอร์ห้องบัตร1118,1119
17เวชระเบียนและสถิติ 1120
18เอกซเรย์ผู้ป่วยนอก1132
19เอกซเรย์คอมพิวเตอร์1133
20ห้องตรวจมวลกระดูก1134
21ห้องปลูกถ่ายอวัยวะ1135
22ห้องตรวจวัณโรค (วันจันทร์ เช้า)08.30-12.00 น.)1136,1137
23ห้องพัก พนักงานขับรถ1138
24อุบัติเหตุฉุกเฉิน1122,1123
25อุบัติเหตุฉุกเฉิน1124
26ศูนย์ Refer1125
27พญ.ชุติมา จันทรไกรโรจน์1126
28จุดคัดกรองอุบัติเหตุฉุกเฉิน1127
29แพทย์เวร ER (ชาย)1128
30แพทย์เวร ER (หญิง)1129
31ศูนย์เปล ในเวลา(08.00-16.00 น.)1130
32ศูนย์เปล นอกเวลา(16.00-08.00 น.)1131
33ชั้นลอยห้องบัตร1121
34คลินิคพิเศษ1200
35คลินิคเบาหวาน1201
36คลินิกฝากครรภ์1202
37ส่งเสริมสุขภาพ1203
38ห้องตรวจนารีเวช1204
39ห้องตรวจจักษุ/ห้องพัก จนท.1205/1206
40ห้องตรวจหู คอจมูก1207
41ห้องพักเจ้าหน้าที่หู คอ จมูก1208
42กลุ่มงานทันตกรรม (เคาน์เตอร์)1209
43หน.กลุ่มงานทันตกรรม1210
44ห้องพักทันตแพทย์1211
45กลุ่มงานจิตเวช1212,1213
46ห้องตรวจหู คอจมูก1207
47ห้องพักเจ้าหน้าที่หู คอ จมูก1208
48กลุ่มงานทันตกรรม (เคาน์เตอร์)1209
49หน.กลุ่มงานทันตกรรม1210
50ห้องพักทันตแพทย์1211