ตอบรับการขอใช้บริการงานโสตทัศนศึกษา
แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์
#รหัสชื่อ สกุลแผนกเบอร์ติดต่อวันขอวันรับเรื่องรายละเอียดผู้รับผู้ปฏิบัติ
1msw006ดวงฤทัย เชื้อศรีสามัญทั่วไป (หอผู้ป่วย)30982022-11-222022-11-22ห้องพงษ์ศักดิ์ เทียมสะอาดประชุมอบรมเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ
2msw006ดวงฤทัย เชื้อศรีสามัญทั่วไป (หอผู้ป่วย)30982022-10-312022-10-31ฝ่ายวิชาการชั่น 4ประชุม PCT Ortho
3fin002(ไม่ได้ตั้ง)ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ (กลุ่มงาน)14002022-05-022022-05-02ห้องพงษ์ศักดิ์ เทียมสะอาดพัฒนาคุณภาพบริการฯ
4fin002(ไม่ได้ตั้ง)ศูนย์พัฒนาคุณภาพ14002022-05-022022-05-02ห้องพงษ์ศักดิ์ เทียมสะอาดพัฒนาคุณภาพบริการฯ
5ems026กิจจา อ่วมแก้ว(ไม่ได้ตั้ง)08827334782019-06-282019-06-28ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการประชุม SP cancer จ.สุโขทัย
6msw006ดวงฤทัย เชื้อศรี(ไม่ได้ตั้ง)08896115892019-02-262019-02-26ห้องประชุม 6/4ประชุม PCT ortho
7ict009สุจินต์ สุกกล้า(ไม่ได้ตั้ง)21442018-06-262018-06-26ฝ่ายวิชาการชั่น 4ทดสอบ
8fmw034วงเดือน ทรงธรรม(ไม่ได้ตั้ง)21502018-06-222018-06-22อบรมเชิงปฎิบัติการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ในจังหวัดสุโขทัย ปีงบ 2561อบรมเชิงปฎิบัติการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ในจังหวัดสุโขทัย ปีงบ 2561 ที่ห้องพงษ์ศักดิ์เทียมสะอาด
9scp001บุปผา เพชรหมอง(ไม่ได้ตั้ง)21382018-07-052018-07-06ห้องพงษ์ศักดิ์ เทียมสะอาดอบรมเชิงปฏิบัติการ ศรีสังวร Happy Money Program
10scp001บุปผา เพชรหมอง(ไม่ได้ตั้ง)21382018-05-082018-05-08กลุ่มการพยาบาลคณะกรรมการ HRD
11scp001บุปผา เพชรหมอง(ไม่ได้ตั้ง)21382018-04-252018-04-25ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการจัดงานเลี้ยง 70 ปีศรีสังวร
12ict009สุจินต์ สุกกล้า(ไม่ได้ตั้ง)2312018-01-122018-01-12ห้องประชุมเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น2ทดสอบ
13ict009สุจินต์ สุกกล้า(ไม่ได้ตั้ง)2312018-01-102018-01-10ห้องพงษ์ศักดิ์ เทียมสะอาดทดสอบระบบ
14mso023ณัฐพล เดชะปรากรม(ไม่ได้ตั้ง)2017-12-132017-12-13ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการประชุมสีฟ้า
15ict009สุจินต์ สุกกล้า(ไม่ได้ตั้ง)2302017-11-292017-11-29ห้องพงษ์ศักดิ์ เทียมสะอาดอบรมคอมพิวเตอร์
16ict009สุจินต์ สุกกล้า(ไม่ได้ตั้ง)2302017-11-272017-11-27ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการหกหกหกห
17admin(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)2302017-11-242017-11-24ห้องประชุม 6/4ประชุมการใช้โปรแกรม
18สุจินต์ สุกกล้า(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)2302017-11-232017-11-23ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการทดสอบระบบ
19ลักขณา ดาวเรือง(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
20ธัญลักษณ์ อินจร(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
21วิภา ชูปรีชา(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
22สุพัตรา เผือกเทศ(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
23กำแพง มั่งมี(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
24สุวรรณี บุญมาก(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
25ประทุม เกิดทอง(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
26ธนัชดา กลั่นประเสริฐ(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
27ชาคริต สิงห์ทอง(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
28ศรราม จีนาวุฒิ(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
29วัชระ สุขาวาสนะ(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
30กมลพรรณ รอดคง(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
31พนิดา แผลงฤทธิ์(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
32นันธิญา คำวงศา(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
33รุ่งทิวา แกล้วกล้า(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
34วิภาพร เทียมจันทร์(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
35แจ่มใส คงยอด(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
36ประภัสสร ทันบุญมา(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
37อัญชัน ปันลุน(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
38จิราพร โพโส(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
39ละมัย กรณีย์(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
40สุพรรณี อิ่มพิทักษ์(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
41ธัชนิษฐ์ แปงใจ(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
42ปัทมา จันทร์ห้อย(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
43ลัดดา สกุลแก้ว(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
44นิรชา คล้ายวิเชียร(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
45สมสวย บุตรลบ(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
46พิชญดา ทับทิมทอง(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
47สุทธิดา รำมะนา(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
48อัจฉรา ปิ่นเดช(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
49สุภาพร กังวาล(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00
50มินตรา ภักดีนอก(ไม่ได้ตั้ง)0000-00-000000-00-00