* กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

* วันจันทร์,วันอังคาร --> พญ.กันต์กนก อ้ตถวิบูลย์ เวลา 9.00-12.00 น.

* วันพุธ,วันศุกร์ --> พญ.หทัยรัตน์ เดชะปรากรม เวลา 9.00-12.00 น.

* วันพฤหัสบดี --> นพ.ณัฐพล เดชะปรากรม เวลา 9.00-16.00 น.

  ระบบนัดการตรวจ หูคอจมูก ออนไลน์