แบบสอบถามอาการข้างเคียง ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

(ในช่วง 7 วันหลังได้รับวัคซีน)

ข้อมูลทั่วไป

 

       โปรดทำเครื่อง หน้าข้อที่ท่านมีอาการข้างเคียง

อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นใน 7 วันหลังฉีดวัคซีน